Биографије чланова Надзорног одбора

Милојко Калосеровић

Председник НО ЈКП ”Чачак” Чачак од 2018. године
Рођен 01. 06. 1985. године у Чачку

Контакт

Телефон: +381 65 8333-990
e-mail: mikals0106@gmail.com
            milojko.kaloserovic@epsdistribucija.rs

РАДНО ИСКУСТВО

Студио за пројектовање ‘ARCHIDES“ Чачак
Радно место: Пројекант од 04.08.2010 до 25.01.2013.
Опис посла:
– пројектовање електричних инсталација јаке и слабе струје
– пројектовање јавне расвете
– пројектовање унутрашњег и спољашњег осветљења објекта
– пројектовање декоративне расвете и партерног осветљења
– енергетска ефикасност
– комунална енергетика
– обновљиви извори енергије
– испројектовано 40000 м2 електроинсталација различитих врста пројеката

ЈП Епс ОДС ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Чачак
Радно место: погонски инжењер од 11.02.2013 до данас
Опис посла:
– организовање, припрема и координирање рада у Одељењу за припрему техничке документације
– израда и вођење техничке документације
– праћење израде техничке документације када техничку документацију раде трећа лица и сарадња при њеној изради давањем потребних података у току израде
– контрола квалитета урађене техничке документације
– обезбеђење предмера и предрачуна опреме и радова за припрему тендерске документације
– прибављање одобрења за изградњу и пријава почетка радова на инвестицији и реконструкцији
– праћење и увођење нових технологија и опреме
– типизација и стандардизација елемената, орпеме и техничких решења дистрибутивног система
– праћење и предлагање решења за припрему нових техничких прописа и стандарда
– старање о примени личних заштитних средстава и опреме и мера за безбедност и здравље на раду
– одговорни извођач радова
– пројектовање оптичких каблова
– пројектовање кабловских водова
– пројектовање далековода 10кв, 35кв
– пројектовање трансформаторских станица различитог напонског нивоа
– пренос И дистрибуција електричне енергије
– ОД 15.01.2015 г. ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА ДЕЕС-ем ЗА ЧАЧАК, ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, ЛУЧАНЕ, ИВАЊИЦУ И СЈЕНИЦУ.

СТРУЧНИ РАДОВИ

Стручни радови
• Повећање електроенергетске ефикасности у домаћинствима (Increase in elektrical effieciency in households) часопис Техника и пракса, 2010 г.
• Уштеда на електричним уређајима који се налазе у стању мировања (Standby) Техника и пракса 2010.
• Телекомуникациона инфраструктура у служби привреде (Telekommunikations infrastructure in the service of the national economy) Техника и пракса 2017г.
• Одржавање уљних трансформатора са посебним освртом на анализу гасова растворених у уљу (Mainterance of the oil transformers with special review on the analysis of the gases dissolved in oil) Техника и пракса 2017г.
• Анализа парцијалних пражњења у изолацији трансформатора са интепретацијом резултата мерења (The analisis of the parcial discharges in the isolation of the transformer with the interpretation of the results of the measurement) Техника и пракса 2017г.

Међународне конференције
• LOKATING ILLEGAL SPENDING OF ELEKTRICAL POWER (ОТКРИВАЊЕ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ) ИЦДQМ-2010 Међународна конференција „Life Cycle Engineering and Management“ Београд, 29-30 Јун 2010.
• РЕПАРАЦИЈА НИКЛ-КАДИЈУМСКИХ АКУ-БАТЕРИЈА (REPARATION OF NICKEL – CADMIUM ACCU-BATERI BATTERIES) ICDQM 29-30 Јун 2016г.

ОБРАЗОВАЊЕ

Ниво образовања: Високо образовање
Стручна област: Електротехничко и рачунарско инжењерство
Звање: Специјалиста електроенергетике
Год завршетка студија: Основне 2007, Соецијалистичке 2009.
Дипломски рад: Анализа Лимских хидроелектрана, рад одбрањен са оценом 10
Специјалистички рад: Могућности повећања електроенергетске ефикасности у домаћинствима, рад одбрањен са оценом 10, просек у току студија 9.50.
Године студија 4 ( 8 семестара ) 240 бодова.

СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ ( УЖА СПЕЦИЈАЛНОСТ)

– Коришћење савремених истраживачких метода и поступака.
– Организовање и самостално реализовање експерименталних програма
– Коришћење информационо-комуникационих технологија и електронско доступних информација на енглеском језику
– Брзо увођење у производњу креативних решења користећи савремене методе и софтверске алате, нове технолошке постуоке,опрему, материјале, методе оптимизације и одлучивања.
– Посебне компетенције
– Управљење и одржавање у електранама, разводним постројењима, преносним и дистрибутивним мрежама.
– Пројектовање и одржавање електротермичких постројења
– Пројектовање, извођење и надзор електричних инсталација
– Конструисање и одржавање електричних машина
– Одржавање електромоторних погона
– Мерење уземљења
– Испитивање квалитета електричне енергије

СТРУЧНИ ИСПИТИ

– Државни стручни испит за рад у органима државне управе и вођење управног поступка, Министарство правде и државне управе, Београд јун 2014.
– Стручни испит у области енергетике, Инжењерска Комора Србије,Београд јун 2014.
– Стручни испит из области заштите од пожара, Министарство унутрашњих послова, Чачак јун 2014.

ЛИЦЕНЦА

– 850 Одговорни извођач радова, ИКС-е, Београд 2014
ПОЗНАВАЊЕ ЈЕЗИКА

Енглески основни ниво
Руски средњи ниво
РАД СА РАЧУНАРОМ

MS Office, Corel Draw, Power Point, AutoCAD, Relux, Ulyse

ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

– Члан Инжењерске Коморе Србије
– Редован члан инжењера и техничара Србије
– Члан Одбора за OIE при SMETS-у

ЧЛАНСТВО У УПРАВНИМ ОДБОРИМА

– Члан Управног Одбора ЈКП Грејање Чачак
– Председник Надзорног одбора ЈКП Грејање Чачак

ЛИЧНЕ ОСОБИНЕ

Вредан, упоран, строго професионалан, комуникативан, стручно оспособљен за тимски и индивидуални рад, стицање новог знања и даљег професионалног усавршавања.

ХОБИ

Писање поезије
Планинарење

Лазовић Р. Марина

Члан НО ЈКП ”Чачак” Чачак
Рођена 27. 12. 1969. године у Прибоју

Контакт
Телефон: 064 827 19 52
e-mail: marina.lazovic@jkpcacak.co.rs

Образовање

Средња економска школа у Чачку смер – економско комерцијални.

Вишу стручну спрему и академско звање правника стекла на Правном факултету у Нишу, Универзитет у Нишу;

Високу стручну спрему и академско звање дипломирани правник стекла на Правном факултету у Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу;

Правосудни испит положила 2002. године у Београду, Министарство правде Немањина 22-24.

Додатне едукације и вештине

Информатика: Познавање рада на рачунару Windows XP, Internet, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint 2002

Организација и управљање: члан НО ЈКП ”Чачак” Чачак, члан Школског одбора Гимназије у Чачку.

Радно искуство
Обавила приправнички стаж у адвокатури. Од 1998. године у ЈКП ”Чачак” Чачак најпре на пословима Самостални референт општих и правних послова, затим на пословима Шефа службе општих послова, а од 2015. године на пословима директора сектора општих и правних послова које и данас обавља.

Благомир н.Ракочевић

Члан НО ЈКП ”Чачак” Чачак
Рођена 10. 05. 1954. године у Буђеву, Сјеница

Контакт
Телефон: 062 362 082
e-mail: finansijefra@gmail.com

Образовање

Основна школа и гимназија у Чачку.

Економски факултет у Београду, смер: еконимија и организација предузећа

Додатне едукације и вештине

Овлашћени рачуновођа.

Банкарски испит за девизно пословање.

Рад на рачунару: Windows XP, MS Word, MS Excel i Internet.

Радно искуство
Референт за девизно пословање у Југобанци Бор.

Шеф одељења за план и анализу ФРА.

Шеф рачуноводства ФРА.

Директор сектора за финансије и рачуноводство ФРА.