Обавештење очитавање Контролори

На основу Закона о енергетици („Сл. гл. РС“ бр. 145/2014) и других позитивних прописа који регулишу ову материју, примедбе Државне ревизорске институције Републике Србије бр. 7269 од 04.09.2017. године и Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак бр. 6857/2 од 15.08.2017. године, сви купци (корисници услуга грејања) којима се мерење утрошка топлотне енергије врши преко калориметара (мерача топлотне енергије), a који немају потписан уговор Уговор о очитавању утрошка топлотне енергије са овлашћеним контролором, обавезни су да исти потпишу, уколико желе да се фактурисање и даље врши према оствареној потрошњи.

 

Купцима (корисницима услуге грејања) који не потпишу уговор о очитавању са овлашћеним контролором, ЈКП „Чачак Чачак“, као Енергетски субјект, обрачун и фактурисање топлотне енергије вршиће у складу са Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Чачка и Тарифним системом, за обрачун прикључне снаге и испоручене топлотне енегије Града Чачка, односно по м2.