Профил предузећа

Назив предузећа ЈКП ”Чачак” Чачак
Делатност Снабдевање паром и климатизација
Привредна грана Енергетика
Облик организовања Јавно комунално предузеће
Матични број 07576382
ПИБ 100890562
Датум оснивања 23. 06. 1993. године
Надлежно министарство Министарство рударства и енергетике
WEB Сајт http://www.jkpcacak.co.rs
Седиште Чачак, Скадарска бр. 17
Телефон 032 322-618

Статус предузећа, правна форма и власничка структура

Статус предузећа

Прво предузеће у Граду Чачку (ранији назив: општина Чачак), које се бавило пословима првобитних система грејања, Предузеће за комунално-стамбену привреду ”Чачак” Чачак,  основано је 01. 04. 1965. године од пословне службе фонда и стамбених заједница Чачак. Трансформација предузећа извршена је 01. 01. 1966. године у Стамбено предузеће ”Чачак” Чачак, а 01. 07. 1974. године настала је Самоуправна интересна заједница Општине Чачак,  од које се формира 01. 04. 1990. године Јавно предузеће за стамбене услуге ”Чачак” Чачак.

Јавно комунално предузеће за грејање и одржавање зграда ”Чачак” Чачак основано је 23. 06. 1993. године ради обављања делатности производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију и снабдевање топлотном енергијом за потребе тарифних купаца, Одлуком о спајању Јавног предузећа за стамбене услуге Чачак и Јавног предузећа за снабдевање града топлотом и гасом ”Тиг” Чачак (”Сл. лист општине Чачак”, број 6/93) и уписано је у Регистар Привредног суда у Краљеву Фи. бр. 6896/93 од 23. 06. 1993. године. Поменутом Одлуком о спајању Јавног предузећа за стамбене услуге Чачак и Јавног предузећа за снабдевање града топлотом и гасом ”Тиг” Чачак (”Сл. лист општине Чачак” број 6/93) предузеће је основано као јавно предузеће за обављање послова од општег интереса за општину Чачак – производња и снабдевање паром и топлом водом.

Одлука о спајању Јавног предузећа за стамбене услуге Чачак и Јавног предузећа за снабдевање града топлотом и гасом ”Тиг” Чачак (”Сл. лист општине Чачак” број 6/93) усклађена је са одредбама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (”Сл. гласник РС” бр. 25/2000) и уређена су питања од значаја за правни промет, начин организовања и пословања, систем управљања, међусобни односи оснивача и предузећа и друга питања од значаја за рад јавног предузећа, Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈКП “Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима (“Сл.лист града Чачка“ бр.22/2016).

.

Средства, права и обавезе Јавног предузећа за стамбене услуге Чачак и Јавног предузећа за снабдевање града топлотом и гасом ”Тиг” Чачак преузело је у целини Јавно коминално предузеће за грејање и одржавање зграда ”Чачак” Чачак.

Јавно комунално предузеће за грејање ”Чачак” Чачак наставило је да обавља делатност предузећа чијим спајањем је настало, као и друге делатности за које је касније регистровано.

Сходно члану 4. Закона о Агенцији за привредне регистр (”Сл. гласник РС” бр. 55/04) и члану 23. и 25. Закона о регистрацији привредних субјеката (”Сл. гласник РС” бр. 55/04) Решењем о Агенцији за провредне регистре број БД 48019/05 од 06. 07. 2005. године извршено је превођење предузећа у Регистар привредних субјеката.

У садашњем називу Јавно комунално предузеће за грејање ”Чачак” Чачак (скраћено пословно име предузећа: ЈКП ”Чачак” Чачак) послује ид 07. 02. 2014. године.